Skip to main content

Atık Analizleri

Sanayi kaynaklı atıklar düzenli olarak işletmeciler tarafından bertaraf edilmelidir. Bu işlem Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılmalıdır. Atık yönetim planını oluştururken mutlaka öncesinde atık analizi yaptırılmalıdır. Analiz sonucuna göre atığın düzenli depolama tesislerinden hangi sınıf depolama tesisinde depolanacağı belirlenmektedir. Ayrıca işletmeci periyodik olarak atığın temel özelliklerinin tanımlanması ve nitelendirilmesi için analiz yaptırmakla yükümlüdür.

Laboratuvarımız atık analizleri konusunda çevre mevzuatı kapsamındaki tüm parametrelerden yetkilidir.

Hizmetlerimiz

 • Katı Atıklardan Numune Alma
 • pH Tayini
 • Ağır Metal Tayini
 • Civa (Hg) Tayini
 • Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
 • Toplam Katı Madde ve Nem Tayini
 • Çözünmüş Organik Karbon Tayini
 • Toplam Organik Karbon Tayini
 • Yağ Gres Tayini
 • Hidrokarbonların Tayini
 • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
 • BTEX (Benzen, Toluen, Etilenbenzen ve Ksilen) Tayini
 • Mineral Yağların Tayini
 • Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini
 • Organoklorlu Pestisitlerin Tayini
 • Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların (PAHs) Tayini

Laboratuvarımız Türkak ve Bakanlık kapsamlarındaki ölçüm ve analizlerini, yeni nesil cihazlar ve tecrübeli personeli ile yapmaktadır.

Kılavuz Dökümanlar

Çevre Mevzuatı Atık Kapsamında Yetkili Olduğumuz Yönetmelikler/Tebliğler

 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik ( Ek-2 ve Ek-5)
 • Atıktan Türetilmiş, Yakıt, Ek Yakıt Ve Alternatif Hammadde Tebliği

Atıkla İlgili Önemli Bilgiler

 • Farklı türdeki atıkların kaynağında/üretildikleri yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı toplanması esastır.(Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde-5-e)
 • Atık Yönetimi Yönetmeliğinin ek-4’ünde (M) işareti ile tanımlanan ve ek-3/B’de belirtilen özellikleri içermediği iddia edilen atıkların Bakanlıkça yetkilendirilmiş, laboratuvarlarca yapılan analizlerle tehlikesiz (Ek-3/B Tehlikelilik Analizi) olduğunu belgelemekle.
  (Atık Yönetimi Yönetmeliği Madde-9-e)

Bunları Biliyor muydunuz?

Türkiye’de, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı’nın 1996 yılı Ismarlat Sanayi Atık Envanteri Anketine göre 10 kişi ve daha fazla çalışanı olan 3073 iş yerinin ürettiği toplam endüstriyel katı atık miktarı yaklaşık 14 milyon ton, kimyasal esaslı atıkların (kül ve cüruf dahil) miktarı ise yaklaşık 5.6. milyon tondur. Ulusal Çevre Eylem Planında, Türkiye’de yılda üretilen tehlikeli atık miktarının 300.000 ton olduğu belirtilmektedir.

Call Now Button